parallax background

Център за асистирана репродукция

Центърът за асистирана репродукция, по-известен сред обществеността като „Фонд „Ин витро”, е специализирана структура към Министерството на здравеопазването, която има за цел да финансира до три опита ин витро оплождане на двойки с проблемно забременяване. Създаден е с Постановление № 25 на МС от 9 февруари 2009г., изменено с Постановление № 20 на МС от 10 февруари 2014г. Кандидатстването за финансиране в Центъра се извършва по медицински критерии, заложени в нормативните документи.

Центърът финансира следните дейности по асистирана репродукция:
1. Контролирана овариална (хипер)стимулация (КОХС) с един или повече от следните лекарствени продукти (по групи):
а) Аналози на гонадолиберина (агонисти или антагонисти);
б) Гонадотропни хормони (уринарни или рекомбинантни);
в) Други (за лутеална поддръжка) - стероиди и/или хорионгонадотропин;
2. Контрола на стимулационния процес чрез:
а) Документирани ехографски прегледи;
б) Хормонални изследвания;
3. АРТ методи (инвитро методики):
а) Фоликулна пункция под ехографски контрол;
б) Класическо инвитро оплождане;
в) Оплождане чрез т.нар. ICSI;
г) Ембриотрансфер;
д) Криоконсервация на предимплантационни ембриони.
Лекарствените продукти, финансирани със средства от центъра, следва да са включени в Позитивния лекарствен списък и се осигуряват по реда на чл. 207, ал.1, т. 5а от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Центърът не извършва финансиране извън ал. 1 и 2, включително:
1. Първоначалните изследвания за достигане до диагноза и вземане на решение за АРТ чрез инвитро оплождане;
2. Изследванията, необходими като минимум съгласно Наредба № 28 от 2007 г. задейности по асистирана репродукция (ДВ, бр. 55 от 2007 г.), както следва:
а) Микробиологични;
б) Спермален анализ;
в) За трансмисивни инфекции;
г) Кръвногрупова принадлежност и резус фактор;
д) Хормонални - преди КОХС;
е) На кръвни картини, биохимия и хемостаза;
ж) Други специфични изследвания (генетични, имунологични и пр.);
3. Изследвания извън посочените в Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция, независимо от момента на извършването им;
4. Индукция на овулацията и/или КОХС с кломифен цитрат и др. СЕРМ;
5. Инсеминации от партньора или дарител;
6. Ембриоредукция;
7. Предимплантационна генетична диагностика или скрининг (PGD/PGS);
8. Инвитро матурация (IVM);
9. Овоцитна донация;
10. Ембриодонация;
11. GIFT, ZIFT и др. подобни;
12. Тестикуларна и/или епидидимална биопсия (TеSE, PESA, МESA).

Център за асистирана репродукция